سریال ترکی "عشق اجاره ای"

🎬kiralik aşk 2016

ژانر: کمدی | عاشقانه

🖥 شبکه: GEM

💢 وضعیت: قسمت ۵۱ تا ۹۲

دانلود قسمت ۱ تا ۵۰ کلیک کنید


قسمت 50 «240p » : | لینک مستقیم 99.63MB |

قسمت 50 «480p » : | لینک مستقیم 212.44MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 51 «240p » : | لینک مستقیم 100.15MB |

قسمت 51 «480p » : | لینک مستقیم 38MB |

قسمت 51 «720p » : | لینک مستقیم 473.94MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 52 «240p » : | لینک مستقیم 133.98MB |

قسمت 52 «480p » : | لینک مستقیم 219.39MB |

قسمت 52 «720p » : | لینک مستقیم 617.95MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 53 «240p » : | لینک مستقیم 120.20MB |

قسمت 53 «480p » : | لینک مستقیم 199.99MB |

قسمت 53 «720p » : | لینک مستقیم 433.25MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 54 «240p » : | لینک مستقیم 101.37MB |

قسمت 54 «480p » : | لینک مستقیم 185.31MB |

قسمت 54 «720p » : | لینک مستقیم 575.03MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 55 «240p » : | لینک مستقیم 99.10MB |

قسمت 55 «480p » : | لینک مستقیم 198.84MB |

قسمت 55 «720p » : | لینک مستقیم 495.92MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 56 «240p » : | لینک مستقیم 82.45MB |

قسمت 56 «480p » : | لینک مستقیم 189.69MB |

قسمت 56 «720p » : | لینک مستقیم 453.26MB |

قسمت 56 «1080p » : | لینک مستقیم 724.85MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 57 «240p » : | لینک مستقیم 81.99MB |

قسمت 57 «480p » : | لینک مستقیم 189.14MB |

قسمت 57 «720p » : | لینک مستقیم 454.98MB |

قسمت 57 «1080p » : | لینک مستقیم 727.30MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 58 «240p » : | لینک مستقیم 94.51MB |

قسمت 58 «480p » : | لینک مستقیم 199.83MB |

قسمت 58 «720p » : | لینک مستقیم 451.37MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 59 «240p » : | لینک مستقیم 80.80MB |

قسمت 59 «480p » : | لینک مستقیم 180.80MB |

قسمت 59 «720p » : | لینک مستقیم 451.95MB |

قسمت 59 «1080p » : | لینک مستقیم 722.36MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 60 «240p » : | لینک مستقیم 95.25MB |

قسمت 60 «480p » : | لینک مستقیم 204.68MB |

قسمت 60 «720p » : | لینک مستقیم 457.01MB |

قسمت 60 «1080p » : | لینک مستقیم 743.87MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 61 «240p » : | لینک مستقیم 84.68MB |

قسمت 61 «480p » : | لینک مستقیم 188.09MB |

قسمت 61 «720p » : | لینک مستقیم 515.18MB |

قسمت 61 «1080p » : | لینک مستقیم 823.71MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 62 «240p » : | لینک مستقیم 83.77MB |

قسمت 62 «480p » : | لینک مستقیم 193.08MB |

قسمت 62 «720p » : | لینک مستقیم 498.51MB |

قسمت 62 «1080p » : | لینک مستقیم 797.06MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 63 «240p » : | لینک مستقیم 93.35MB |

قسمت 63 «480p » : | لینک مستقیم 202.41MB |

قسمت 63 «720p » : | لینک مستقیم 407.85MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 64 «240p » : | لینک مستقیم 98.77MB |

قسمت 64 «480p » : | لینک مستقیم 219.35MB |

قسمت 64 «720p » : | لینک مستقیم 411.26MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 65 «240p » : | لینک مستقیم 100.42MB |

قسمت 65 «480p » : | لینک مستقیم 203.74MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 66 «240p » : | لینک مستقیم 103.40MB |

قسمت 66 «480p » : | لینک مستقیم 198.64MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 67 «240p » : | لینک مستقیم 123.95MB |

قسمت 67 «480p » : | لینک مستقیم 192.49MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 68 «240p » : | لینک مستقیم 102.46MB |

قسمت 68 «480p » : | لینک مستقیم 231.26MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 69 «240p » : | لینک مستقیم 101.42MB |

قسمت 69 «480p » : | لینک مستقیم 215.97MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 70 «240p » : | لینک مستقیم 100.85MB |

قسمت 70 «480p » : | لینک مستقیم 216.67MB |

قسمت 71 «240p » : | لینک مستقیم 98.26MB |

قسمت 71 «480p » : | لینک مستقیم 226.99MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 72 «240p » : | لینک مستقیم 99.95MB |

قسمت 72 «480p » : | لینک مستقیم 200.61MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 73 «240p » : | لینک مستقیم 97.81MB |

قسمت 73 «480p » : | لینک مستقیم 187.17MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 74 «240p » : | لینک مستقیم 134.94MB |

قسمت 74 «480p » : | لینک مستقیم 201.82MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 75 «240p » : | لینک مستقیم 98.13MB |

قسمت 75 «480p » : | لینک مستقیم 181.11MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 76 «240p » : | لینک مستقیم 99.89MB |

قسمت 76 «480p » : | لینک مستقیم 197.56MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 77 «240p » : | لینک مستقیم 100.95MB |

قسمت 77 «480p » : | لینک مستقیم 198.12MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 78 «240p » : | لینک مستقیم 98.86MB |

قسمت 78 «480p » : | لینک مستقیم 190.14MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 79 «240p » : | لینک مستقیم 99.45MB |

قسمت 79 «480p » : | لینک مستقیم 195.45MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 80 «240p » : | لینک مستقیم 94.26MB |

قسمت 80 «480p » : | لینک مستقیم 189.57MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 81 «240p » : | لینک مستقیم 95.25MB |

قسمت 81 «480p » : | لینک مستقیم 209.80MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 82 «240p » : | لینک مستقیم 82.92MB |

قسمت 82 «480p » : | لینک مستقیم 198.49MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 83 «240p » : | لینک مستقیم 98.16MB |

قسمت 83 «480p » : | لینک مستقیم 184.86MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 84 «240p » : | لینک مستقیم 96.47MB |

قسمت 84 «480p » : | لینک مستقیم 188.24MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 85 «240p » : | لینک مستقیم 99.32MB |

قسمت 85 «480p » : | لینک مستقیم 177.37MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 86 «240p » : | لینک مستقیم 93.75MB |

قسمت 86 «480p » : | لینک مستقیم 186.81MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 87 «240p » : | لینک مستقیم 98.58MB |

قسمت 87 «480p » : | لینک مستقیم 210.18MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 88 «240p » : | لینک مستقیم 97.69MB |

قسمت 88 «480p » : | لینک مستقیم 250.52MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 89 «240p » : | لینک مستقیم 97.13MB |

قسمت 89 «480p » : | لینک مستقیم 208.61MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 90 «240p » : | لینک مستقیم 98.76MB |

قسمت 90 «480p » : | لینک مستقیم 230.03MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 91 «240p » : | لینک مستقیم 95.66MB |

قسمت 91 «480p » : | لینک مستقیم 205.82MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 92 «240p » : | لینک مستقیم 99.32MB |

قسمت 92 «480p » : | لینک مستقیم 192.49MB |


قسمت 93 «240p » : | لینک مستقیم 99.91MB |

قسمت 93 «480p » : | لینک مستقیم 220.12MB |


قسمت 94 «240p » : | لینک مستقیم 76.49MB |

قسمت 94 «480p » : | لینک مستقیم 193.95MB |

قسمت 94 «720p » : | لینک مستقیم 414.18MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 95 «240p » : | لینک مستقیم 96.99MB |

قسمت 95 «480p » : | لینک مستقیم 200.33MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 96 «240p » : | لینک مستقیم 86.71MB |

قسمت 96 «480p » : | لینک مستقیم 196.96MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 97 «240p » : | لینک مستقیم 86.71MB |

قسمت 97 «480p » : | لینک مستقیم 196.96MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 98 «240p » : | لینک مستقیم 98.43MB |

قسمت 98 «480p » : | لینک مستقیم 195.19MB |

قسمت 98 «720p » : | لینک مستقیم 495.44MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 99 «240p » : | لینک مستقیم 96.19MB |

قسمت 99 «480p » : | لینک مستقیم 195.66MB |

قسمت 99 «720p » : | لینک مستقیم 474.20MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 100 «240p » : | لینک مستقیم 99.69MB |

قسمت 100 «480p » : | لینک مستقیم 199.36MB |

قسمت 100 «720p » : | لینک مستقیم 531.55MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 101 «240p » : | لینک مستقیم 100.07MB |

قسمت 101 «480p » : | لینک مستقیم 196.44MB |

قسمت 101 «720p » : | لینک مستقیم 489.33MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 102 «240p » : | لینک مستقیم 76.03MB |

قسمت 102 «480p » : | لینک مستقیم 206.36MB |

قسمت 102 «720p » : | لینک مستقیم 419.57MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 103 «240p » : | لینک مستقیم 98.83MB |

قسمت 103 «480p » : | لینک مستقیم 211.16MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 104 «240p » : | لینک مستقیم 81.27MB |

قسمت 104 «480p » : | لینک مستقیم 219.25MB |

قسمت 104 «720p » : | لینک مستقیم 403.25MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 105 «240p » : | لینک مستقیم 97.06MB |

قسمت 105 «480p » : | لینک مستقیم 181.67MB |

قسمت 105 «720p » : | لینک مستقیم 450.23MB |