سریال ترکی "عشق اجاره ای"

🎬kiralik aşk 2016

ژانر: #کمدی | #عاشقانه

🖥 شبکه: GEM

💢 وضعیت: فصل اول قسمت یک تا پنجاه

قسمت 1 «240p » : | لینک مستقیم 127.68MB |

قسمت 1 «480p » : | لینک مستقیم 212.78MB |

قسمت 1 «720p » : | لینک مستقیم 583.61MB |

قسمت 1 «1080p » : | لینک مستقیم 754.34MB |


قسمت 2 «240p » : | لینک مستقیم 104.91MB |

قسمت 2 «480p » : | لینک مستقیم 175.17MB |

قسمت 2 «720p » : | لینک مستقیم 664.07MB |

قسمت 2 «1080p » : | لینک مستقیم 805.22MB |


قسمت 3 «240p » : | لینک مستقیم 131.82MB |

قسمت 3 «480p » : | لینک مستقیم 220.73MB |

قسمت 3 «720p » : | لینک مستقیم 494.04MB |

قسمت 3 «1080p » : | لینک مستقیم 780.25MB |


قسمت 4 «240p » : | لینک مستقیم 123.05MB |

قسمت 4 «480p » : | لینک مستقیم 202.45MB |

قسمت 4 «720p » : | لینک مستقیم 564.45MB |

قسمت 4 «1080p » : | لینک مستقیم 728.80MB |


قسمت 5 «240p » : | لینک مستقیم 122.36MB |

قسمت 5 «480p » : | لینک مستقیم 196.35MB |

قسمت 5 «720p » : | لینک مستقیم 407.09MB |


قسمت 6 «240p » : | لینک مستقیم 95.14MB |

قسمت 6 «480p » : | لینک مستقیم 211.02MB |

قسمت 6 «720p » : | لینک مستقیم 312.19MB |


قسمت 7 «240p » : | لینک مستقیم 103.56MB |

قسمت 7 «480p » : | لینک مستقیم 224.11MB |

قسمت 7 «720p » : | لینک مستقیم 441.12MB |


قسمت 8 «240p » : | لینک مستقیم 175.05MB |

قسمت 8 «480p » : | لینک مستقیم 261.73MB |

قسمت 8 «720p » : | لینک مستقیم 429.02MB |


قسمت 9 «240p » : | لینک مستقیم 126.14MB |

قسمت 9 «480p » : | لینک مستقیم 192.50MB |

قسمت 9 «720p » : | لینک مستقیم 439.80MB |


قسمت 10 «240p » : | لینک مستقیم 96.89MB |

قسمت 10 «480p » : | لینک مستقیم 208.00MB |

قسمت 10 «720p » : | لینک مستقیم 430.86MB |


قسمت 11 «240p » : | لینک مستقیم 94.86MB |

قسمت 11 «480p » : | لینک مستقیم 206.93MB |

قسمت 11 «720p » : | لینک مستقیم 420.37MB |


قسمت 12 «240p » : | لینک مستقیم 102.74MB |

قسمت 12 «480p » : | لینک مستقیم 213.29MB |

قسمت 12 «720p » : | لینک مستقیم 452.00MB |


قسمت 13 «240p » : | لینک مستقیم 105.98MB |

قسمت 13 «480p » : | لینک مستقیم 220.46MB |

قسمت 13 «720p » : | لینک مستقیم 448.24MB |

-

قسمت 14 «240p » : | لینک مستقیم 95.51MB |

قسمت 14 «480p » : | لینک مستقیم 207.08MB |

قسمت 14 «720p » : | لینک مستقیم 419.42MB |


قسمت 15 «240p » : | لینک مستقیم 104.62MB |

قسمت 15 «480p » : | لینک مستقیم 213.26MB |

قسمت 15 «720p » : | لینک مستقیم 429.62MB |


قسمت 16 «240p » : | لینک مستقیم 86.51MB |

قسمت 16 «480p » : | لینک مستقیم 199.50MB |

قسمت 16 «720p » : | لینک مستقیم 475.86MB |


قسمت 17 «240p » : | لینک مستقیم 127.36MB |

قسمت 17 «480p » : | لینک مستقیم 194.08MB |

قسمت 17 «720p » : | لینک مستقیم 425.90MB |


قسمت 18 «240p » : | لینک مستقیم 98.43MB |

قسمت 18 «480p » : | لینک مستقیم 206.60MB |

قسمت 18 «720p » : | لینک مستقیم 452.04MB |


قسمت 19 «240p » : | لینک مستقیم 126.60MB |

قسمت 19 «480p » : | لینک مستقیم 187.91MB |

قسمت 19 «720p » : | لینک مستقیم 412.69MB |


قسمت 20 «240p » : | لینک مستقیم 94.58MB |

قسمت 20 «480p » : | لینک مستقیم 184.74MB |

قسمت 20 «720p » : | لینک مستقیم 397.53MB |


قسمت 21 «240p » : | لینک مستقیم 127.05MB |

قسمت 21 «480p » : | لینک مستقیم 207.58MB |


قسمت 22 «240p » : | لینک مستقیم 103.01MB |

قسمت 22 «480p » : | لینک مستقیم 210.12MB |


قسمت 23 «240p » : | لینک مستقیم 94.96MB |

قسمت 23 «480p » : | لینک مستقیم 201.87MB |


قسمت 24 «240p » : | لینک مستقیم 97.63MB |

قسمت 24 «480p » : | لینک مستقیم 218.95MB |


قسمت 25 «240p » : | لینک مستقیم 91.65MB |

قسمت 25 «480p » : | لینک مستقیم 214.15MB |


قسمت 26 «240p » : | لینک مستقیم 88.76MB |

قسمت 26 «480p » : | لینک مستقیم 203.71MB |


قسمت 27 «240p » : | لینک مستقیم 97.27MB |

قسمت 27 «480p » : | لینک مستقیم 207.18MB |


قسمت 28 «240p » : | لینک مستقیم 101.99MB |

قسمت 28 «480p » : | لینک مستقیم 212.03MB |


قسمت 29 «240p » : | لینک مستقیم 95.27MB |

قسمت 29 «480p » : | لینک مستقیم 201.59MB |


قسمت 30 «240p » : | لینک مستقیم 97.23MB |

قسمت 30 «480p » : | لینک مستقیم 195.90MB |

قسمت 30 «720p » : | لینک مستقیم 405.96MB |


قسمت 31 «240p » : | لینک مستقیم 80.50MB |

قسمت 31 «480p » : | لینک مستقیم 186.56MB |

قسمت 31 «1080p » : | لینک مستقیم 764.95MB |


قسمت 32 «240p » : | لینک مستقیم 81.82MB |

قسمت 32 «480p » : | لینک مستقیم 281.72MB |

قسمت 32 «720p » : | لینک مستقیم 432.81MB |

قسمت 32 «1080p » : | لینک مستقیم 747.53MB |


قسمت 33 «1080p » : | لینک مستقیم 565.18MB |


قسمت 34 «720p » : | لینک مستقیم 447.11MB |

قسمت 34 «1080p » : | لینک مستقیم 713.04MB |


قسمت 35 «240p » : | لینک مستقیم 81.08MB |

قسمت 35 «480p » : | لینک مستقیم 185.73MB |

قسمت 35 «720p » : | لینک مستقیم 450.19MB |

قسمت 35 «1080p » : | لینک مستقیم 720.60MB |


قسمت 36 «240p » : | لینک مستقیم 124.23MB |

قسمت 36 «480p » : | لینک مستقیم 208.89MB |

قسمت 36 «720p » : | لینک مستقیم 568.64MB |


قسمت 37 «240p » : | لینک مستقیم 90.45MB |

قسمت 37 «480p » : | لینک مستقیم 223.64MB |

قسمت 37 «720p » : | لینک مستقیم 403.85MB |


قسمت 38 «240p » : | لینک مستقیم 82.11MB |

قسمت 38 «480p » : | لینک مستقیم 188.04MB |

قسمت 38 «720p » : | لینک مستقیم 469.39MB |

قسمت 38 «1080p » : | لینک مستقیم 750.77MB |


قسمت 39 «240p » : | لینک مستقیم 104.73MB |

قسمت 39 «480p » : | لینک مستقیم 218.02MB |

قسمت 39 «720p » : | لینک مستقیم 466.72MB |


قسمت 40 «240p » : | لینک مستقیم 100.58MB |

قسمت 40 «480p » : | لینک مستقیم 209.84MB |

قسمت 40 «720p » : | لینک مستقیم 449.37MB |


قسمت 41 «240p » : | لینک مستقیم 93.14MB |

قسمت 41 «480p » : | لینک مستقیم 215.26MB |

قسمت 41 «720p » : | لینک مستقیم 413.82MB |


قسمت 42 «240p » : | لینک مستقیم 81.24MB |

قسمت 42 «480p » : | لینک مستقیم 180.30MB |

قسمت 42 «720p » : | لینک مستقیم 449.90MB |

قسمت 42 «1080p » : | لینک مستقیم 719.07MB |


قسمت 43 «240p » : | لینک مستقیم 82.70MB |

قسمت 43 «480p » : | لینک مستقیم 192.01MB |

قسمت 43 «720p » : | لینک مستقیم 448.21MB |

قسمت 43 «1080p » : | لینک مستقیم 716.33MB |


قسمت 44 «240p » : | لینک مستقیم 81.44MB |

قسمت 44 «480p » : | لینک مستقیم 187.20MB |

قسمت 44 «720p » : | لینک مستقیم 446.78MB |

قسمت 44 «1080p » : | لینک مستقیم 713.92MB |


قسمت 45 «240p » : | لینک مستقیم 81.51MB |

قسمت 45 «480p » : | لینک مستقیم 186.79MB |

قسمت 45 «720p » : | لینک مستقیم 454.50MB |

قسمت 45 «1080p » : | لینک مستقیم 726.72MB |


قسمت 46 «240p » : | لینک مستقیم 120.91MB |

قسمت 46 «480p » : | لینک مستقیم 193.93MB |

قسمت 46 «720p » : | لینک مستقیم 560.76MB |


قسمت 47 «240p » : | لینک مستقیم 82.92MB |

قسمت 47 «480p » : | لینک مستقیم 183.20MB |

قسمت 47 «720p » : | لینک مستقیم 460.14MB |

قسمت 47 «1080p » : | لینک مستقیم 735.37MB |


قسمت 48 «240p » : | لینک مستقیم 81.00MB |

قسمت 48 «480p » : | لینک مستقیم 184.87MB |

قسمت 48 «720p » : | لینک مستقیم 444.50MB |

قسمت 48 «1080p » : | لینک مستقیم 710.36MB |


قسمت 49 «240p » : | لینک مستقیم 81.07MB |

قسمت 49 «480p » : | لینک مستقیم 183.27MB |

قسمت 49 «720p » : | لینک مستقیم 456.75MB |

قسمت 49 «1080p » : | لینک مستقیم 729.87MB |


قسمت 50 «240p » : | لینک مستقیم 99.63MB |

قسمت 50 «480p » : | لینک مستقیم 212.44MB |


دانلود  قسمت  ۵۰ به بعد کلیک کنید